A cikk első részében megismerhetted a kis látnokokat, Lúcia, Francisco és Jacinta történetét, hogyan botlottak bele Szűz Máriába, aki utána öt alkalommal meg is jelent többezres nagyközönség előtt Fátima közelében, aki homályos utalást tett egy nagy csodára, és három titkot bízott a gyerekekre. Most pedig jön a finálé, és megtudhatod mi volt az a nagy csoda és hogy mi a három híres Fátimai titok!

A hatodik jelenés – A napcsoda

Az első öt csodás jelenésnek köszönhetően egyre többen hittek a gyermekek állításainak, így valóságos emberáradat özönlött Iria völgyébe. Lázban égett egész Portugália. Október 13-án már legalább 60.000 ember sereglett a kis látnokok köré. Annak ellenére, hogy esős, hűvös nap volt, a tömeg egyre növekedett. Még a legtávolabbi vidékekről is érkeztek hívek és kíváncsiskodók, egyszerű parasztok, városiak, tudósok, újságírók.  Mindenki látni akarta az október 13-ára ígért nagy csodának.

Közeledett a dél. Lúcia ekkor arra kérte az embereket, hogy tegyék le az ernyőjüket és kezdjék meg a rózsafüzér-imádságot. Pontosan délben megjelent az Úrnő. A körülállók egy fehér felhőt láttak, a kis csoport körül. Lúcia megismételte szokott kérdését, hogy ki és mit kíván tőle. A jelenés pedig végre érdemleges választ adott: ő a Rózsafüzér Királynője (ergo Szűz Mária) és az a kívánsága, hogy ezen a helyen kápolnát építsenek tiszteletére. Immáron hatodszor ajánlotta a mindennapi rózsafüzér imádságot. Megemlítette, hogy a háború már a vége felé közeledik és a katonák hamarosan hazatérhetnek. Rengeteg ember kérte arra Lúciát, hogy adja elő kéréseiket a Szűzanyának, aki erre azt reagálta, hogy egyes kéréseket teljesít, másokat nem. Végül is tiszta sor.

(Ez volt az első Jelenések szentélye, de mivel túl hitványnak ítélték annyi hívő – meg persze Mária – számára, lebontották, de hogy emlékét megőrizzék, az új, bomba nagy Fátimai Jelenések szentélyében van belőle egy kisebb másolat)

Inkább visszatért a küldetéséhez és azt mondta: ,,Az emberek javuljanak meg és kérjenek bocsánatot bűneikért.” Majd szomorú arccal, könyörgő hangon hozzá tette: ,,Ne bántsák meg többé az Urat, akit úgyis annyiszor megbántottak már!” Mert bizony Istennek is vannak érzései. Lényegében ez volt Mária utolsó szava és a fátimai üzenet lényege. A végén széttárta kezét, amelyből fény sugárzott és ujjával a Napra mutatott, Lúcia pedig felkiáltott: ,,Nézzétek a napot!”

Az eső hirtelen elállt, a felhők felszakadoztak és láthatóvá vált a napkorong. De nem aranyos színben tündökölt, hanem ezüstösen csillogott, mint a Hold. Majd elképesztő sebességgel forogni kezdett saját tengelye körül. Olyan volt, mint egy tüzes kerék, sárga, zöld, vörös, kék és ibolyaszínű sugárkévéket vetett maga körül. Egy pillanatra megállt, majd újból forogni kezdett. Ismét megállt és megint, és harmadszor is forogni kezdett még jobban szórva a tündöklő színeket. A tömeg mozdulatlanul, elragadtatva bámult. Egyszeriben mindenki úgy látta, mintha a Nap leszakadna a mennyboltról és feléjük zuhanna. Rémült kiáltás tört fel az emberek torkából: “Csoda! Csoda!”,,Hiszek Istenben!”,,Üdvözlégy Mária!”,,Istenem, irgalom!”

(Embertömeg a napcsoda napján)

A jelenlevők térdre borultak a sárban és hangosan mondták a bűnbánat imáját. Nagyjából 10 percig tartott ez a jelenés. Az átázott ruhák pár perc alatt teljesen megszáradtak.  Ráadásul sokan látták ugyanezt a jelenést még öt vagy még több kilométernyi távolságban Fátimától. Ezeket az embereket pláne nem vádolhatja azzal senki, hogy elfogultak lennének vagy a tömeghipnózis áldozatai lennének, mint ahogy arra a 60.000 emberre próbálták meg rávasalni.

Hogy miért volt szükség a csodákra? Bizonyára azért, hogy Mária bebizonyítsa létezését, a  jelenések valódiságát, hitelt adjon a szavainak és hogy az emberek komolyan vegyék az üzenetét.

Emellett emlékeztek arra, hogy az ötödik jelenés során a Szűzanya megígérte, hogy októberben Szent Józseffel és a Kisded Jézussal tér vissza? Ezt is betartotta! Mikor felemelkedett az ég felé, a gyermekek a Nap mellett hirtelen meglátták a Szent Családot. Jobb felől Szűz Mária állt fehér ruhában, égszínkék köpenyben, bal felől Szent József a Kisded Jézussal, aki egy-két évesnek látszott

Amikor a jelenés véget ért, Lúcia meglátta Istent, amint megáldja a tömeget.

(Érdekes, hogy az emberekről rengeteg kép készült, de a csodáról semmilyen formában nem maradt meg fotó?)

A történet vége

A napcsoda után nem meglepő módon a fátimai jelenések Portugáliában az általános érdeklődés és figyelem középpontjába kerültek.

Az egyház csak 13 év múlva adott ki hivatalos állásfoglalást az ügyről, anélkül, hogy kitért volna minden részletre.

Francisco és Jacinta  meghalt spanyolnáthában. Az előbbi 1919-ben, az utóbbi 1920-ban.

Lúcia először Dorottya-rendi, majd karmelita apáca lett. Neki utána még többször is megjelent Mária és kérte az első szombati ájtatosság elvégzését illetve rózsafüzérimát.

Évekkel később Lúcia leírta, hogy már 1916 áprilisa és októbere között háromszor jelent meg egy angyal, aki imádságra és bűnbánatra szólította fel őket.

1917 óta zarándokok ezrei lepik el Cova da Iriát, évente kb. 5 millióan keresik fel a szent helyet.

(A fátimai Jelenések szentélye, miközben épült)

1919 április 28-án kezdték meg a helyszínen építeni a Jelenési kápolnát, ahol 1921. október 13-án tartottak először szentmisét.

1930. október 13-án az Isteni Gondviselés című rendeletében a jelenéseket hivatalosan elfogadottnak nyilvánították, és engedélyezte a Szűzanya tiszteletét Fátimában.

1948-ban Lúcia nővér belépett a Kármelita Rendbe, és a coimbrai Szent Teréz kolostorba vonult. Végül 2005. február 13-án 98 évesen elhunyt.

(Lúcia nővér)

A Fátimai titkok

Az első titok: a pokol látomása

1917. június 13 mikor Mária széttárta a karjait és megjelent a fénycsóva, az behatolt a földbe és egy hatalmas tűztengert mutatott, ami a föld alatt van. Emberi, és állat formájú démonokat és szénné égett lelkeket láttak tűzben, vagyis tulajdonképpen a poklot.

A második titok: Mária szeplőtelen szívének tisztelete

A Szűzanya emlékeztette őket a pokoli látomásukra és azt mondta, hogy a pokolban található lelkek megmentésükre akarja az Úr a szeplőtelen Szívem tiszteletét a világban meghonosítani. Ha az emberek megteszik azt, akkor sok lélek megmenekül és a béke is bekövetkezik. Felhívta a figyelmüket arra, hogy az első világháború a vége felé közeledik, de ha továbbra Isten ellen vétenek, akkor újra elkezdődik. Azt mondta, ha egy éjjel ismeretlen fényt látnak az isteni jel, hogy közeleg a büntetés: háború, éhínség, az Egyház és a Szentatya üldözése. De Mária eljön, hogy megakadályozza azzal, ha bevezetik az elsősszombati engesztelő szentáldozást. Ha teljesítik a kérését, Oroszország meg fog térni és béke lesz, ha nem, akkor elterjeszteni a hamis tanait, üldözni fogják az egyházat, a jókat és sokan fognak szenvedni. Utalt arra, hogy így is úgy is a szeplőtelen Szívem fog győzni, egy nagy ország megtér és hosszú békekorszak köszönt a világra.

Tehát lényegében megjósolja az I. világháború végét, de mindjárt be is jelenti a II. világháború eljövetelét.

Jelenések szentélye)

A harmadik titok

Csak 2000-ben hozták nyilvánosságra Lúcia nővér levelét, ami a harmadik titkot tartalmazta.

A L’Osservatore Romano 2000. június 30-i, heti kiadásának szövegéből, Dr. Diós István által készített fordítása a wikipediából:

„A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: ‘Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!’

Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk ‘valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek’, láttunk egy fehérbe öltözött püspököt ‘akiről úgy gondoltuk, ő a Szentatya’. Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők.

A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő lelkeket.

Kelt Tuyban, 1944. március 1.”

(Lúcia és II. János Pál pápa)

Egyes elméletek szerint a Szűz Anya megakadályozott egy atomháborút (vagy bármi más katasztrófát), amikor burkoltam megkérte az angyalt, hogy ugyan ne sújtson le ránk. Vagy… lehet nem is a múlt?

Ami a pápás részt illeti: 1981.05 13-án merényletet követtek el II. János Pál ellen. Ő személy szerint akkor döbbent rá, hogy ez a részlet róla szólt. Meg kellett volna halnia, de Mária megmentette.  Aztán jött egy második merénylet, a fátimai látogatás során. Ekkor hozta meg azt a döntést, amit Lúcia már annyiszor indítványozott a korábbi pápáknak Mária kérésére. II. János Pál összehívta az összes létező püspököt és felszentelték Oroszországot, 1984.03. 25-én, amivel megkezdődött a kommunizmus bukása, és „megtérült Oroszország”.

Továbbá sokak szerint ez nem teljes üzenet, és van még valami. Mikor a pápa felfedte a titkot, aki látta a szöveget, azt mondta, hogy úgy 20-25 sornyi. Csakhogy a Vatikán példánya 62 soros, emellett, amit a pápa felolvasott, azon nem volt a végén Lúcia aláírása pedig mindegyik hiteles levél végén ott szerepelt. Persze mindenki azt állítja, hogy az egészet tárták a világ elé. De ha így van, miért féltek felolvasni 40 éven keresztül? Vannak, akik szerint, egy nukleáris fenyegetés van készülőbe, egy nemzeteket eltörlő háború lesz vagy pedig a világbéke jön el harmadik titok szerint. Vajon melyik?

(Lúcia nővér a koporsóban)

Ha tetszett a cikk, kövess minket Facebookon is!

A cikk első részét itt találod!

Képek: salvemariareginainfo, visitportugal.com, pt.wikipedia.org, pinterest.com, cristianesimocattoli.co, thecalltofatima.wordpress.com, Leadkép: globalresearch.ca és catholic365.com